Work > Thresholds

Thresholds, 2010
Spray enamel on paper
18”h x 24”w
Thresholds, 2010
Spray enamel on paper
18”h x 24”w
Thresholds, 2010
Spray enamel on paper
18”h x 24”w
Thresholds, 2010
Spray enamel on paper
18”h x 24”w

Thresholds, 2010 – ongoing